ISO 9001 เป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพที่สามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

ธุรกิจการผลิต บริการ หรือแม้แต่หน่วยงานราชการ และไม่จำกัดขนาดขององค์กร ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับ

กันว่า การนำมาตรฐาน ISO 9001 มาใช้ในการบริหารงานระบบคุณภาพและธุรกิจในองค์กร และขอการ

รับรองความสอดคล้องกับ มาตรฐานนี้ เป็นเรื่องที่จำเป็น และเป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างหนึ่งในการดำเนิน

ธุรกิจในโลกใบนี้และเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ที่นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ