ประวัติบริษัท

     บริษัท สตาร์ บอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533 เพื่อผลิตและจำหน่าย

กาวสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์

วัสดุตกแต่งบ้านและสำนักงาน เครื่องหนัง รวมทั้ง

กล่องบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันมีสำนักงาน

ใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และโรงงานผลิตอยู่ที่

จังหวัดชลบุรี

     ผลิตภัณฑ์กาวสำหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตสามารถ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

     -  Solvent-Based Adhesives

     -  Water-Based Adhesives

     -  Hot Melt Adhesives

ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด 600 ตันต่อเดือน