• กรมควบคุมมลพิษ

  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  • กระทรวงอุตสาหกรรม

  • กระทรวงพาณิชย์